Polskie Normy na systemy alarmowe są identyczne z normami europejskimi. Aktualnie stosowanie tych norm nie jest obowiązkowe (chociaż kilka lat temu było!).

Według nas, każda szanująca się i dbająca o klienta firma, musi pracować według norm, chociaż formalnie jest to dobrowolne.

Z drugiej strony, każdy klient, który chce zadbać o swoje bezpieczeństwo, powinien żądać od wykonawcy usług spełniania norm - inaczej wydatki, jakie ponosi na system alarmowy, mogą być wyrzucaniem pieniędzy w błoto.

Electronics Box zawsze dba o klienta - jest to jedna z podstawowych zasad istnienia naszej firmy - dlatego też dla nas normy są jednym z wyznaczników, których stosowanie zapewnia wykonywanie usług na najwyższym poziomie.

Przedstawiamy najważniejsze wymagania w oparciu o arkusze normy PN-EN 50131-1 "Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania - Część 1: Wymagania ogólne"  

Podział systemów alarmowych ze względu na stopień zabezpieczenia.

 Powiadomienie o zdarzeniu w systemie alarmowym jest zależne od stopnia zabezpieczenia, stanu systemu alarmowego i rodzaju zdarzenia. Powiadomienie może być realizowane przez sygnalizator alarmowy lub system transmisji alarmów. Czas trwania powiadomienia przez sygnalizator akustyczny (syrenę) lub optyczny może się różnić w zależności od warunków i przepisów lokalnych.

Stopień 1 - małe ryzyko

Spodziewani intruzi mają małą wiedzę na temat systemów alarmowych i są wyposażeni w ograniczonym zakresie w łatwo dostępne narzędzia. System alarmowy powinien być wyposażony w jeden z trzech alternatywnych sposobów powiadamiania:

 • A. Dwie syreny alarmowe
 • B. Jedna syrena alarmowa z własnym zasilaniem
 • C. System transmisji alarmów o klasie D1, T2, A1, S0, I0

(wyjaśnienie symboli klas systemów w dalszej części)

Przykłady: mieszkania w domach wielorodzinnych, domki jednorodzinne

Stopień 2 - ryzyko małe do średniego

Spodziewani intruzi mają ograniczoną wiedzę o systemach alarmowych, używają zwykłych narzędzi i sprzętu (n.p. multimetr). System alarmowy powinien być wyposażony w jeden z czterech alternatywnych sposobów powiadamiania:

 • A. Dwie syreny alarmowe oraz system transmisji alarmów o klasie D2, T2, A2, S0, I0
 • B. Jedna syrena alarmowa z własnym zasilaniem oraz system transmisji alarmów o klasie D2, T2, A2, S0, I0
 • C. System transmisji alarmów o klasie D2, T2, A2, S0, I0 oraz drugi system transmisji alarmów o klasie D1, T2, A1, S0, I0
 • D. System transmisji alarmów o klasie D3, T4, A4, S2,I3

Przykłady: wille mieszkalne, małe średnie zakłady produkcyjne i usługowe, sklepy i domy towarowe, punkty kasowe, tajne kancelarie oraz magazyny chemikaliów trujących lub materiałów  wartościowych, urzędy pocztowe, izby pamięci i muzea regionalne, mniej wartościowe obiekty sakralne.

Stopień 3 - ryzyko średnie do dużego

Spodziewani intruzi są obeznani z systemami alarmowymi i wyposażeni w dużym zakresie w narzędzia i przenośny sprzęt elektroniczny. System alarmowy powinien być wyposażony w jeden z czterech alternatywnych sposobów powiadamiania:

 • A. Dwie syreny alarmowe oraz system transmisji alarmów o klasie D2, T3, A3, S1, I2
 • B. Jedna syrena alarmowa z własnym zasilaniem oraz system transmisji alarmów o klasie D2, T3, A3, S1, I2
 • C. System transmisji alarmów o klasie D2, T3, A3, S1, I2 oraz drugi system transmisji alarmów o klasie D2, T2, A2, S1, I1
 • D. System transmisji alarmów o klasie D3, T4, A4, S2,I3

Przykłady: zakłady przemysłu zbrojeniowego, zakłady przetwórstwa metali i kamieni szlachetnych, sklepy jubilerskie, muzea narodowe, archiwa, specjalne banki, wartościowe obiekty sakralne i ich skarbce.

Stopień 4 - wysokie ryzyko

Stosuje sie, gdy bezpieczeństwo ma przeważać nad wszelkimi innymi względami. Spodziewani intruzi mają zdolność i zasoby do planowania akcji w szczegółach oraz są wyposażeni w pełnym zakresie w sprzęt, włączając w to możliwość zastąpienia podstwowych elementów systemu alarmowego. System alarmowy powinien być wyposażony w jeden z trzech alternatywnych sposobów powiadamiania:

 • A. Dwie syreny alarmowe oraz system transmisji alarmów o klasie D3, T4, A4, S2, I3
 • B. Jedna syrena alarmowa z własnym zasilaniem oraz system transmisji alarmów o klasie D3, T4, A4, S2, I3
 • C. System transmisji alarmów o klasie D3, T4, A4, S2, I3 oraz drugi system transmisji alarmów o klasie D2, T3, A3, S1, I2

Przykłady: mennica państwowa, wytwórnia papierów wartościowych, skarbce dużych banków,  placówki dyplomatyczne na terenach obcych państw, specjalne instytucje podległe MON i MSW.

 

 

Klasy systemów monitorowania.

Według normy monitoring jest to: zbieranie, przy pomocy łączy telekomunikacyjnych i radiowych, informacji o stanie niezależnych, oddalonych systemów alarmowych, przez centrum monitoringu w celu podjęcia działań interwencyjnych w przypadku odebrania sygnału alarmu.

Z kolei centrum monitoringu (stacja monitorująca, alarmowe centrum odbiorcze) to: centrum oddalone, nieustannie obsługiwane przez personel, do którego przesyłane są informacje o stanie jednego lub więcej systemów alarmowych.

Wymagania ogólne

Przepustowość systemu transmisji

Komunikacja pomiędzy systemem alarmowym a centrum monitoringu powinna zawsze spełniać wymagania odpowiedniej klasy czasu transmisji z Tabeli 1 oraz maksymalnego czasu transmisji z Tabeli 2 jeżeli sygnały będą wysyłane do stacji z szybkością, taką która umożliwia:

 • w czasie jednej minuty po jednej transmisji z ilości obiektów równej 1% całkowitej pojemności systemu. Na przykład dla systemu zawierającego 1000 obiektów będzie to 10 alarmów na minutę.
 • oraz przekazanie co najmniej 2 informacji o alarmach na minutę z każdego interfejsu odbiorczego centrum monitoringu do systemu wizualizacji alarmów.

 

Czas transmisji to czas, jaki upływa od zmiany stanu na interfejsie nadawczym systemu alarmowego do momentu pokazania tej zmiany w systemie wizualizacji stacji monitoringu.

Tabela 1: Klasyfikacja według czasów transmisji

 

Czas transmisji w sekundach

Klasa

D0

D1

D2

D3

D4

Średnia z wszystkich transmisji

 -

120

 60

 20

 10

95 % wszystkich transmisji

240

240

 80

 30

 15

Tabela 2: Czas transmisji, wartości maksymalne

 

Maksymalny czas w sekundach

Klasa

M0

M1

M2

M3

M4

Maksymalny czas transmisji

 -

480

120

 60

 20

  

Monitorowanie sprawności systemu transmisji

Czas jaki upłynie od momentu powstania awarii w systemie transmisji do momentu, gdy informacja o tym pojawi sie w centrum monitoringu nie powinien przekraczać wartości podanej w Tabeli 3 dla odpowiedniej klasy.

Tabela 3: Klasyfikacja według czasu raportowania awarii

 

Czas raportowania

Klasa

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Maksymalny czas

32 dni

25 godz.

300 min.

180 s

90 s

20 s

  

Dostępność systemu transmisji

Dostępność systemu transmisji jest to procent czasu, podczas którego system jest zdolny do przesyłania sygnałów alarmowych z każdego obiektu do niego podłączonego bez przekłamań i w wymaganym czasie transmisji.

Tabela 4: Klasyfikacja według dostępności

 

Dostępność

 

Klasa

A0

A1

A2

A3

A4

Dostępność roczna

 -

97%

99,3%

99,5%

99,8%

Dostępność miesięczna

 -

75%

91%

95%

98,5%

 Dane przedstawione w tabeli dostępności odpowiadają następującym sytuacjom:

A1 - jedna lub więcej usterek, których sumaryczny czas jest mniejszy niż 11 dni w roku dla wszystkich obiektów, ale nie więcej niż 7 dni w miesiącu.

Na przykład 2 usterki powodujące brak łaczności z wszystkimi obiektami trwające po 5 dni każda albo usterka trwająca przez cały rok, ale mająca wpływ na nie więcej niz 3% obiektów.

A2 - jedna lub więcej usterek trwających mniej niż 2,5 dnia w roku dla wszystkich podłączonych obiektów.

Na przykład dla systemu obsługującego 7 obiektów: awaria całego systemu trwająca 1 dzień plus awaria trwająca 3 dni mająca wpływ na 2 obiekty.

A3 - jedna lub więcej awarii trwających w sumie mniej niż 44 godziny w roku dla wszystkich obiektów.

Na przykład system w którym występuje przeciętnie jedna awaria rocznie dla każdego obiektu, która jest zidentyfikowana i naprawiona do końca następnego dnia roboczego.

A4 - jedna lub więcej awarii trwających do 17 godzin w roku na każdy obiekt.   

 

Zabezpieczenie sygnalizacji

System transmisji powinien zabezpieczać lub wykrywać próby wpływania na transmisje sygnałów alarmowych i innych informacji wymienianych pomiędzy centrum monitoringu a obiektami przez blokowanie lub zastępowanie w następujący sposób:

Zabezpieczenie zastępowania (podstawiania)

 • S0 - brak zabezpieczenia
 • S1 - zabezpieczenie przed zastąpieniem urządzenia nadawczego przez dodanie adresu lub identyfikatora do każdej transmisji
 • S2 - zabezpieczenie j.w. plus: szyfrowanie identyfikatora lub adresu, albo dodanie unikalnego kodu dla każdego urządzenia, albo w inny sposób określony przez producenta.

 

Zabezpieczenie informacji

Zabezpieczenie przesyłanych informacji realizuje sie w jeden z podanych sposobów:

 • I0 - brak zabezpieczenia
 • I1 - zabezpieczenie przed nieautoryzowanym odczytem informacji
 • I2 - zabezpieczenie przed nieautoryzowaną modyfikacją informacji
 • I3 - zabezpieczenie przed nieautoryzowanym odczytem i modyfikacją informacji